Kalendarium

Środa, 2020-06-03

Imieniny: Anatola, Leszka

Kontakt

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3

w Częstochowie

E-mail: zsp3@edukacja.czestochowa.pl

Telefon/Fax 34 323 13 82

 

 

Rekrutacja uzupełniająca w programie "Odkryj w sobie talent"

OGŁOSZENIE O II NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM
DO PROJEKTU „ODKRYJ W SOBIE TALENT!”
Ogł
asza się II nabór uzupełniający uczniów/uczennic
do udziału w projekcie „Odkryj w sobie talent!”
współfinansowanego ze środków
U nii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014
2020,
Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego,
Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia n
auki szkolnej oraz zapewnienie
równego dostępu do dobrej j akości edukacji elementarnej,
kształcenia podstawowego i średniego,
Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego
Celem głównym projektu jest podniesienie jakości ofe rty edukac yjnej, świadczonej
w 35 częstochowskich szkołach