Kalendarium

Wtorek, 2021-06-15

Imieniny: Jolanty, Lotara

Kontakt

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3

w Częstochowie

E-mail: zsp3@edukacja.czestochowa.pl

Telefon/Fax 34 323 13 82

 

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 20 (aktualizacja! Zastępuje § 20 w pliku RZFŚS)

Klauzula informacyjna – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Częstochowie.

Z administratorem danych można skontaktować się poprzez:

 1. adres do korespondencji: ul. Łukasińskiego 70 /74, 42-207 Częstochowa,                        
 2. numer telefonu: 34 3231382,
 3. adres e-mail: zsp3@edukacja.czestochowa.pl,
 4. Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/zs3czwa.
  1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub telefonicznie pod numerem 34 370 63 14.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania i realizacji świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 b  RODO.
  3. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne do realizacji celu określonego w pkt. 3. Odmowa ich podania uniemożliwi przyznanie i realizację świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
  4. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych, w szczególności: związki zawodowe, Biuro Finansów Oświaty, banki, Urząd Skarbowy, podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy itp.), podmioty świadczące usługi doręczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (Epuap itp.) oraz podmioty zapewniająca wsparcie techniczne dla użytkowanych systemów informatycznych.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3, a następnie będą przechowywane w celach archiwalnych zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt dostępnym w sekretariacie szkoły i przedszkola.
  6. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora:
  7. dostępu do swoich danych;
  8. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  9. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  10. usunięcia danych osobowych;
  11. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).
   1. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.