Kalendarium

Wtorek, 2021-06-15

Imieniny: Jolanty, Lotara

Kontakt

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3

w Częstochowie

E-mail: zsp3@edukacja.czestochowa.pl

Telefon/Fax 34 323 13 82

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§1. Rozporządzenie określa:
1)jednostki systemu oświaty, których funkcjonowanie zostaje czasowo ograniczone w związku z zapobieganiem, prze-ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
2)okres, na jaki zostaje ograniczone funkcjonowanie jednostek systemu oświaty, o których mowa w pkt 1;
3)zakres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w pkt 1.
§2. 1. W okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanienastępujących publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty:
1)przedszkoli;
2)innych form wychowania przedszkolnego;
3)szkół wszystkich typów;
4)placówek oświatowo-wychowawczych;
5)placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego;
6)placówek artystycznych;
7)placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego za-mieszkania;
8)kolegiów pracowników służb społecznych.
2.Przepis ust. 1 nie dotyczy:
1)przedszkoli i szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
2)przedszkoli i szkół specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;
1)Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie§1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania MinistraEdukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2268).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374.
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 410
3) szkół specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach so-cjoterapii;
4) szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz szkół przy zakładach karnych i aresztach śled-czych.
3. W okresie, o którym mowa w ust. 1:
1) rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli lub szkół specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych mogą zdecydować o nieuczęszczaniu dzieci do przedszkoli lub szkół funkcjonujących w tych ośrodkach;
2) rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizowane zgodnie z przepisami wyda-nymi na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1690) mogą zdecydować o nieuczęszczaniu dzieci na te zajęcia;
3) rodzice dzieci z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi mogą zdecydować o nieuczęszczaniu dzieci na zajęcia organizowane w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, rodzice dzieci zachowują prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńcze-go, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz. U. poz. 374).
§ 3. Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust. 1, polega na za-wieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, z tym że:
1) w dniach 12 marca 2020 r. i 13 marca 2020 r. przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podsta-wowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkół podsta-wowych dla dorosłych, są obowiązane prowadzić działalność opiekuńczą;
2) w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe – zawieszenie dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkołę; do praktycznej nauki zawodu młodocianych orga-nizowanej przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, stosuje się przepisy prawa pracy;
3) w przypadku turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w ramach przygotowania zawodo-wego młodocianych, organizowanych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i centrach kształcenia zawo-dowego – zawieszenie tych turnusów następuje na okres od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.
§ 4. Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o którym mowa w § 2 i § 3, oraz nieuczęsz-czanie dziecka do przedszkola, szkoły, na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze lub zajęcia organizowane w ośrodku re-walidacyjno-wychowawczym, o którym mowa w § 2 ust. 3, jest równoznaczne z zamknięciem przedszkola i szkoły w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw-działaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Edukacji Narodowej: D. Piontkowski

Pliki do pobrania