Kalendarium

Czwartek, 2021-04-22

Imieniny: Łukasza, Kai

Kontakt

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3

w Częstochowie

E-mail: zsp3@edukacja.czestochowa.pl

Telefon/Fax 34 323 13 82

 

 

Programy i projekty edukacyjne

Artykuły

Smak życia, czyli debata o dopalaczach

2021-02-05
Nasza szkoła kolejny raz przystąpiła do programu profilaktycznego „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” autorstwa Krzysztofa Wojcieszka, twórcy wielu znanych programów profilaktycznych, który został przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Jest to instrument profilaktyki uniwersalnej bazujący na metodach aktywizujących, adresowany do młodzieży szkolnej w wieku 15-18 lat.

Celem programu jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami. Dzięki odpowiednio dobranej konstrukcji scenariusza programu, zastosowana tu metoda krótkiej interwencji profilaktycznej umożliwia twórcze wykorzystanie dysonansu poznawczego uczestników związanego z nową wiedzą i oceną ich zachowań ryzykownych.  Zaletą programu jest jego elastyczność i prostota zastosowania.  Realizatorem może być każdy, kto posiada podstawowe doświadczenie w pracy dydaktycznej oraz umiejętność stosowania metod aktywizujących, a więc na przykład psycholog lub pedagog szkolny, wychowawca, nauczyciel, profilaktyk czy doświadczony lider młodzieżowy. Dodatkowym wymaganiem dla prowadzącego, oprócz gruntownego zapoznania się ze scenariuszem programu, jest podstawowa wiedza na temat najczęściej używanych substancji psychoaktywnych, takich jak alkohol, nikotyna, amfetamina, marihuana oraz wiedza na temat „dopalaczy”, przynajmniej na poziomie portalu edukacyjnego www.dopalaczeinfo.pl prowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.


 

 

Czytaj więcej o: Smak życia, czyli debata o dopalaczach

#DzieciUcząRodziców

2019-12-13

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej, trwającej do końca roku szkolnego 2019/2020 akcji edukacyjnej pn. „Dzieci uczą rodziców”. Akcja – organizowana przez Centrum Rozwoju Lokalnego – skierowana jest do wszystkich przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych i jest objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej . Celem akcji jest wsparcie procesu edukacji najmłodszych, a także zachęcenie ich do rozmowy z rodzicami na tematy będące przedmiotem lekcji przeprowadzonych podczas akcji „Dzieci uczą rodziców”.

Czytaj więcej o: #DzieciUcząRodziców

Akademia Bezpiecznego Puchatka

2019-01-03

Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. 

Czytaj więcej o: Akademia Bezpiecznego Puchatka

Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje

2018-11-22

Nasza szkoła uczestniczyła w projekcie "Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje". Projekt związany był z tegorocznymi obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a jego organizacją zajmowali się Fundacja Civitas Christiana, Delegatura w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Jasna Góra. 
W ramach projektu odbyło się kilka ciekawych wydarzeń: konferencja na Jasnej Górze, lekcje historii na temat odzyskania niepodległości w naszym regionie, akcja „100 życzeń na 100 lat dla niepodległej”, tworzenie dekoracji maciejówek – czapek legionistów. Największym wydarzeniem był zaś piknik niepodległościowy, gdzie uczniowie w maciejówkach zatańczyli uroczystego poloneza (z placu Biegańskiego pod jasnogórski szczyt).

Czytaj więcej o: Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje

Grupa z MP7 Tygryski i telewizja ntl na "Zajęciach Komputerowych Dla Przedszkolaka - aktualizacja

2018-09-29
Powiększ zdjęcie

27 września w naszej szkole odbyły się kolejne zajęcia w ramach programu pilotażowego "Zajęcia Komputerowe Dla Przedszkolaka" w których uczestniczyła Grupa z Fili Miejskiego Przedszkola nr 7 Tygryski. W trakcie zajęć odbył się mini konkurs na najlepszą kolorowankę. Laureatami zostali: Marcel, Dawid i Tomek. Gratulujemy. Zajęcia prowadził nauczyciel Jarema Kamiński. Raelizowany program jest autorstwa pań: Marty Żabki i Agnieszki Jędrzejczak oraz prowadzącego. Jest to obecnie  najlepszy program tego typu realizowany w Polsce. Autorzy programu na obecnym etapie nie mogą potwierdzić, że dzięki programowi zwiększy się liczba noblistów w Polsce, ale nie mogą też temu zaprzeczyć. Program daje przedszkolakom wiedzę i szczęście, a rodzicom radość. Jest to obecnie najlepszy program pilotażowy w Częstochowie realizowany w obszarze edukacji. Relację z zajęć  można zobaczyć w telewizji ntl z 1 października  w Tydzień Częstochowski na:

http://tvntl.pl/2018/10/01/tydzien-czestochowski/tydzien-czestochowski-01-10-2018

Materiał rozpoczyna się po 13 minucie. Zapraszamy

 Dla zainteresowanych:

Żabka M., Kamiński J., „Bawię się i uczę z komputerem” – zajęcia dla przedszkolaków, s. 43 – 44, Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 3 (105) 2017, http://cbo.womczest.edu.pl/numer-31052017/

Czytaj więcej o: Grupa z MP7 Tygryski i telewizja ntl na "Zajęciach Komputerowych Dla Przedszkolaka - aktualizacja

Program pilotażowy "Zajęcia Komputerowe Dla Przedszkolaka"

2018-09-19
Powiększ zdjęcie

19 września w naszej szkole odbyły się kolejne zajęcia w ramach programu pilotażowego "Zajęcia Komputerowe Dla Przedszkolaka" w których uczestniczyła Grupa Słoneczniki z Miejskiego Przedszkola nr 4. W trakcie zajęć odbył się mini konkurs na najlepszą kolorowankę. Zwyciężyły Magda i Liwia, drugie miejsce zdobył Oktawian, trzecie Borys. Gratulujemy. Zajęcia prowadził nauczyciel Jarema Kamiński. Raelizowany program jest autorstwa pań: Marty Żabki i Agnieszki Jędrzejczak oraz prowadzącego. Jest to obecnie  najlepszy program tego typu realizowany w Polsce. Autorzy programu na obecnym etapie nie mogą potwierdzić, że dzięki programowi zwiększy się liczba noblistów w Polsce, ale nie mogą też temu zaprzeczyć. Program daje przedszkolakom wiedzę i szczęście, a rodzicom radość. Jest to obecnie najlepszy program pilotażowy w Częstochowie realizowany w obszarze edukacji.

 Dla zainteresowanych:

Żabka M., Kamiński J., „Bawię się i uczę z komputerem” – zajęcia dla przedszkolaków, s. 43 – 44, Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 3 (105) 2017, http://cbo.womczest.edu.pl/numer-31052017/

Czytaj więcej o: Program pilotażowy "Zajęcia Komputerowe Dla Przedszkolaka"

Odkryj w sobie talent

2018-09-15

Projekt „Odkryj w sobie talent!” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet XI. Działanie  11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie  11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

 

Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2020 r.

 

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w 35 częstochowskich szkołach podstawowych poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów/uczennic, zapewnienie szkoleń dla nauczycieli/nauczycielek oraz  poszerzenie bazy dydaktycznej
w placówkach o sprzęt i pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, w tym prowadzone metodą eksperymentu.

Czytaj więcej o: Odkryj w sobie talent

Strefa empatii-mediacje rówieśnicze

2017-11-20

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu "Strefa empatii-mediacje rówieśnicze", którego celem jest propagowanie zasad porozumienia bez przemocy , edukacja w zakresie polubownego rozwiązywania sporów i przeciwdziałanie szerzeniu się mowy nienawiści.

W ramach projektu, czworo uczniów z klasy VI  zostało przeszkolonych na mediatorów rówieśniczych. Będą oni działali na terenie szkoły propagując posługiwanie się językiem porozumienia bez przemocy i pomagając rozwiązywać konflikty.
Koordynatorem projektu jest p. A. Wierus-pedagog szkolny.

Czytaj więcej o: Strefa empatii-mediacje rówieśnicze

Cyfrowobezpieczni.pl

2017-11-20

Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego "Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia".

Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa skutecznie odpowiada na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach.

 

 

Czytaj więcej o: Cyfrowobezpieczni.pl

ZSP3 w profilaktycy.pl

2017-06-23

Nasza placówka przystąpiła do projektu "SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania zadań profilaktycznych w mikro i makro skali". Zachęcamy do odwiedzenia strony: www.profilaktycy.pl

Projekt realizowany jest przez Fundację "Masz Szansę" w ramach zadania publicznego pt. Przeprowadzenie całościowych badań dotyczących funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce. Zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach programu Bezpieczna+. Umowa nr MEN/2016/DWKI/1175

 Celem projektu jest zwiększenie skuteczności profilaktyki uzależnień i zaburzeń zachowania w Polsce poprzez przeprowadzenie wielowymiarowej diagnozy sytuacji profilaktyki szkolnej i skali zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży oraz ocena polityki społecznej i skuteczności działań profilaktycznych prowadząca do wypracowania planu zmian profilaktyki w zakresie:

  1.  Ekonomiczno-organizacyjnym i prawno-administracyjnym
  2. Narzędzi diagnozy potrzeb profilaktycznych, modelu oceny skuteczności osiągania celów profilaktycznych i jakości procesu realizacji profilaktyki ukierunkowanej na dzieci i młodzież w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, zawodowych i ogólnokształcących różnych typów.
  3. Społeczno-kulturowych uwarunkowań działalności profilaktycznej, w tym zwłaszcza zaangażowania w profilaktykę społeczności szkolnej i jej otoczenia: nauczycieli, rodziców, personelu szkoły, reprezentantów społeczności lokalnych.
Czytaj więcej o: ZSP3 w profilaktycy.pl