Kalendarium

Sobota, 2019-03-23

Imieniny: Feliksa, Konrada

Kontakt

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3

w Częstochowie

E-mail: zsp3@edukacja.czestochowa.pl

Telefon/Fax 34 323 13 82

 

 

Jesteś tutaj: Start / Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe

Artykuły

informator o kierunkach kształcenia planowanych w szkołach ponadpodstawowych w Częstochowie w roku szkolnym 2019/2020.

2019-03-12

Wyszukiwarka zawodów-Wybieram zawód dla siebie

2019-03-02

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie https://womczest.edu.pl/wybieram-zawod/ zamieszczono wyszukiwarkę zawodów „Wybieram zawód dla siebie - Informator o szkolnictwie branżowym” z terenu Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego (rok szkolny 2019/2020). Narzędzie to ułatwi uczniom podjęcie decyzji o wyborze szkoły ponadpodstawowej.

Czytaj więcej o: Wyszukiwarka zawodów-Wybieram zawód dla siebie

Udział klasy VI w zajęciach zawodoznawczych

2019-02-01

Klasa VI w ramach zajęć z doradztwa zawodowego, pod opieką wychowawcy, p. W. Ryś, wyszła do biblioteki oraz do salonu fryzjerskiego.

Czytaj więcej o: Udział klasy VI w zajęciach zawodoznawczych

Informacja dla Uczniów i Rodziców klasy VIII

2019-01-29

INFORMACJA (DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH) O REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I/LUB BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA NA R. SZK. 2019/2020

Kandydat do szkoły ponadpodstawowej i/lub branżowej szkoły I stopnia może składać dokumenty do trzech szkół.

Komisja rekrutacyjna prowadzi odrębnie postępowanie rekrutacyjne dla absolwentów gimnazjum i odrębnie dla absolwentów szkoły podstawowej.

Uczeń uczestniczący w rekrutacji elektronicznej wprowadza wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej przez Internet oraz składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.

Uczniowie są przyjmowani do wybranej klasy w kolejności zgodnej z sumą punktów (uzyskanych w rekrutacji) do wyczerpania limitu miejsc.

W przypadku wolnych miejsc o przyjęciu kandydata, który nie posiada wymaganej liczby punktów, decyduje dyrektor szkoły ponadpodstawowej i/lub branżowej szkoły I stopnia.

A. Dokumentacja składana w szkole ponadpodstawowej i/lub branżowej szkole I stopnia :

- Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej i/lub branżowej szkoły I stopnia,

- Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej zawierające informacje o ewentualnych następujących osiągnięciach ucznia:

 ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

 uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w konkursach wiedzy organizowanych na poziomie ponadwojewódzkim lub wojewódzkim przez Kuratorów Oświaty,

 osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym,

 aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - wpisana na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,

- Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,

- Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie - w przypadku wyboru przez ucznia technikum lub i/lub branżowej szkoły I stopnia,

- Umowa o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z dniem 1 września 2019 – w przypadku wyboru przez ucznia, przyszłego pracownika młodocianego, nauki zawodu u pracodawcy,

- Opinia trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, opinia lekarza, zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza – w przypadku wyboru przez ucznia klasy sportowej lub szkoły mistrzostwa sportowego.

Ponadto, w szczególnych przypadkach uczniów, orzeczenia i opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej:

- opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia - dotyczy kandydatów z problemami zdrowotnymi,

- opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnianie młodocianego w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu – dotyczy uczniów, którzy nie ukończą 15 lat przed 1 stycznia 2020r. i wybierają kontynuowanie nauki w branżowej szkole I stopnia oraz naukę zawodu u pracodawcy,

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w poradni psychologiczno - pedagogicznej - dotyczy uczniów z niepełnosprawnością,

- orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - dotyczy uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

- inne opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

B. Kryteria rekrutacji:

O przyjęciu do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej decydują kryteria zawarte w statucie szkoły, uwzględniające:

 liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ósmej klasie szkoły podstawowej – max 100 pkt., (zasada obliczania punktów: 0,35 punktu za każdy uzyskany procent wyników egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i matematyki oraz 0,30 punktu za każdy uzyskany procent wyników z języka obcego nowożytnego),

 liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z 4 (czterech) przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – max 72 pkt.:

 obligatoryjnie (obowiązkowo) dla wszystkich uczniów – ocena z języka polskiego i matematyki,

 pozostałe 2 przedmioty, z których oceny są uwzględniane w procesie rekrutacji ustala szkolna komisja rekrutacyjna, w zależności od typu szkoły i rodzaju klasy. Obowiązująca punktacja za oceny: - ocena celująca 18 pkt. - ocena bardzo dobra 17 pkt. - ocena dobra 14 pkt. - ocena dostateczna 8 pkt. - ocena dopuszczająca 2 pkt.

 liczbę punktów możliwych do uzyskania za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – max 28 pkt.,

 za uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt., za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad -wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty: za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt., za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7pkt., za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt.,

 za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt., jednego tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt.,

 za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt., dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt.,, jednego tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt., jednego tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt.,

 za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: a) międzynarodowym – przyznaje się 4 pkt., b) krajowym – przyznaje się 3 pkt., c) wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt., d) powiatowym – przyznaje się 1 pkt.,

 w przypadku gdy uczeń ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia G, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.,

 w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 pkt. W postępowaniu kwalifikacyjnym uczniów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i za oceny wyrażone w stopniu: a/ celującym – przyznaje się 20 pkt, b/ bardzo dobrym – przyznaje się po 18 pkt, c/ dobrym – przyznaje się po 13 pkt, d/ dostatecznym – przyznaje się po 8 pkt, e/ dopuszczającym – przyznaje się po 2 pkt. Liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z historii, WOS-u dzieli się przez 2, a z biologii, chemii, fizyki, geografii dzieli się przez 4.

Przy przyjmowaniu do szkół ponadpodstawowych, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

1) uczniowie z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia. Te problemy zdrowotne muszą być potwierdzone opinią publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

2) następnie uczniowie z rodzin, gdzie występuje: wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata; niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; objęcie kandydata pieczą zastępczą.

C. Terminy związane z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych i/lub branżowych szkół I stopnia:

Termin złożenia wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej i /lub branżowej szkoły I stopnia: od 13 maja 2019 r. do 25 czerwca 2019 r.

Termin uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i /lub branżowej szkoły I° o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (ew. kopie): od 21 czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019r.

Termin ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych (przyjętych do szkoły), niezakwalifikowanych (nieprzyjętych do szkoły): 16 lipca 2019 r.

Termin wydania przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe (technikum, BSIS) skierowania na badania lekarskie: od 16 lipca 2019r. do 18 lipca 2019r.

Termin złożenia potwierdzenia przez rodzica kandydata/pełnoletniego kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile wcześniej nie zastały złożone) oraz zaświadczenia lekarskiego (dot. technikum i BSIS) zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu: od 16 lipca 2019r. do 24 lipca 2019r.

Termin ogłoszenia listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły 25 lipca 2019 r.

Termin uzupełniającej rekrutacji: od 25 lipca 2019r. do 31 sierpnia 2019r.

 

Adres strony elektronicznej rekrutacji: www.slaskie.edu.com.pl

Kandydacie do szkoły ponadpodstawowej! Jeśli masz jeszcze jakieś pytania i wątpliwości, to dodatkowe informacje możesz uzyskać pod adresem: ELŻBIETA AUGUSTYNIAK-BRĄGIEL, ZPPP Centrum Informacji Zawodowej, Częstochowa, ul. Łukasińskiego 40, Tel.: 533 377 180, Adres e-mail: elabragiel@tlen.pl

Opracowanie: Elżbieta Augustyniak-Brągiel

 

Dla Uczniów i Rodziców został utworzony serwis informacyjny WIRTUALNY SALON EDUKACYJNY- informacje o szkołach kształcących w zawodach w Częstochowie. Jest on dostępny bezpośrednio uczniom i rodzicom za pośrednictwem kont, które zostały założone przez pracownika CIZ. Informacje o kontach można uzyskać na najbliższym zebraniu z wychowawcą (07.02.19) lub poprzez kontakt z pedagogiem szkolnym.

Czytaj więcej o: Informacja dla Uczniów i Rodziców klasy VIII

Prezentacja szkoły ponadpodstawowej

2019-01-28

Dzisiaj uczniowie klasy VIII gościli na lekcji przedstawiciela Zespołu Szkół im. J. Kochanowskiego w Częstochowie. Spotkanie miało na celu przedstawienie uczniom oferty szkoły.
Więcej o szkole można przeczytać na https://www.zskochanowski.eu

Czytaj więcej o: Prezentacja szkoły ponadpodstawowej

Informacja dla uczniów klasy VIII

2019-01-11
  1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych

Decyzja Nr OA-OR.110.1.24.2018 Śląskiego Kuratora Oświaty z 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020.

  1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum

Decyzja Nr OA-OR.110.1.23.2018 Śląskiego Kuratora Oświaty z 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020, dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum.

Czytaj więcej o: Informacja dla uczniów klasy VIII

Tydzień Lokalnych Branż Zawodowych

2018-12-12

12 grudnia 2018 roku uczniowie klasy VIII uczestniczyli w Tygodniu Lokalnych Branż Zawodowych organizowanym przez Centrum Informacji Zawodowej. Mieli okazję zapoznać się z zawodami i branżami obecnymi w lokalnej ofercie edukacyjnej oraz na lokalnym rynku pracy. Ósmoklasiści wzięli też udział w dniu otwartym Zespołu Szkół Gastronomicznych w Częstochowie.

Fotorelacja poniżej:

https://www.facebook.com/pg/Zesp%C3%B3%C5%82-Szkolno-Przedszkolny-nr-3-w-Cz%C4%99stochowie-840912762626894/photos/?tab=album&album_id=2174087709309386

 

Czytaj więcej o: Tydzień Lokalnych Branż Zawodowych

II Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Mój wymarzony zawód"

2017-05-05

Zapraszamy do udziału w II MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM "MÓJ WYMARZONY ZAWÓD".

ORGANIZATORZY:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Częstochowie
Centrum Informacji Zawodowej w Częstochowie

CELE KONKURSU:
• Kształtowanie wyobraźni dotyczącej przyszłości zawodowej
• Rozwijanie zamiłowań i zainteresowań plastycznych

UCZESTNICY KONKURSU:
• Konkurs skierowany jest do uczniów z klas V i VI szkół podstawowych 
WARUNKI UCZESTNICTWA:
• Uczestnicy konkursu wykonują swoje prace indywidualnie, w dowolnej technice, format prac A3
• Każda zgłoszona do konkursu praca powinna być opisana na odwrocie (imię i nazwisko oraz klasa i wiek autora, nazwa, adres i telefon szkoły do której uczęszcza dziecko, imię i nazwisko opiekuna ucznia)
• Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane
• Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników i ich opiekunów w zakresie niezbędnym do jego realizacji

TERMIN SKŁADANIA PRAC:
• Prace należy dostarczyć do dnia 02. 06. 2017 r. do Sekretariatu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Częstochowie, ul. Łukasińskiego 70/74

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:
• Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły http://sp20.edu.czestochowa.pl w dniu 09. 06. 2017 r.

mgr Aneta Wierus
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Częstochowie, ul. Łukasińskiego 70/74
tel. 34 323 13 82, e-mail: zsp3@edukacja.czestochowa.pl, aneta.wierus@gmail.com
Centrum Informacji Zawodowej w Częstochowie, ul. Legionów 58/10

Czytaj więcej o: II Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Mój wymarzony zawód"

Doradztwo zawodowe

2015-11-19

Od pierwszego listopada 2015 we wszystkich typach szkół częstochowskich wprowadzono spójny system doradztwa zawodowego. W naszej szkole funkcję doradcy zawodowego pełni Pani Jolanta Dominiak. W ramach systemu będą prowadzone zajęcia indywidualne i grupowe dotyczące poradnictwa zawodowego.

W bibliotece szkolnej znajduje się kącik doradztwa zawodowego, gdzie zgromadzono materiały i multimedia dotyczące tej tematyki. Każdy nauczyciel i uczeń naszej szkoły może w dowolnej chwili skorzystać z tychże materiałów. Pomogą one np. w napisaniu listu motywacyjnego, CV, a także w wyborze szkoły gimnazjalnej.

Serdecznie zachęcamy do korzystania z nich.

Czytaj więcej o: Doradztwo zawodowe

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

2016-02-19