Kalendarium

Czwartek, 2021-04-22

Imieniny: Łukasza, Kai

Kontakt

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3

w Częstochowie

E-mail: zsp3@edukacja.czestochowa.pl

Telefon/Fax 34 323 13 82

 

 

Jesteś tutaj: Start / Tablica ogłoszeń

Tablica ogłoszeń

Artykuły

Rekrutacja uzupełniająca w programie "Odkryj w sobie talent"

2019-09-17

OGŁOSZENIE O II NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM
DO PROJEKTU „ODKRYJ W SOBIE TALENT!”
Ogł
asza się II nabór uzupełniający uczniów/uczennic
do udziału w projekcie „Odkryj w sobie talent!”
współfinansowanego ze środków
U nii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014
2020,
Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego,
Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia n
auki szkolnej oraz zapewnienie
równego dostępu do dobrej j akości edukacji elementarnej,
kształcenia podstawowego i średniego,
Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego
Celem głównym projektu jest podniesienie jakości ofe rty edukac yjnej, świadczonej
w 35 częstochowskich szkołach

Czytaj więcej o: Rekrutacja uzupełniająca w programie "Odkryj w sobie talent"

"Odkryj w sobie talent" - nabór nauczycieli

2019-06-04

Dyrektor Szkoły

ogłasza nabór na stanowiska nauczycieli/ek do prowadzenia zajęć dodatkowych

w ramach projektu „Odkryj w sobie talent!”

zgodnie z wykazem zajęć znajdującym się w załączniku nr 1

do niniejszego ogłoszenia

Czytaj więcej o: "Odkryj w sobie talent" - nabór nauczycieli

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

2019-04-04

 

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

  1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
  3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
  5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
  6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

 

Czytaj więcej o: Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą do projektu "Odkryj w sobie talent!"

2019-03-11

OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM DO PROJEKTU „ODKRYJ W SOBIE TALENT!”
Ogłasza się nabór uczniów/uczennic
do udziału w projekcie „Odkryj w sobie talent!”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego,
Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie
równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej,
kształcenia podstawowego i średniego,
Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego
Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej, świadczonej
w 35 częstochowskich szkołach (SP1, SP2, SP11, SP12, SP14, SP15, SP17, SP19, SP21, SP22,
SP24, SP25, SP26, SP27, SP29, SP30, SP31, SP32, SP34, SP35, SP36, SP37, SP38, SP39,
SP42, SP46, SP47, SP49, SP50, SP52, SP53, SP54, SP10 w ZSP2, SP20 w ZSP3 i SP51
w ZSP4) w okresie 01.08.2018 r. – 31.07.2020 r.
Projekt skierowany jest do:
a) uczniów/uczennic, w tym:
 uczniów/uczennic z klas IV-VIII, które nie zrekrutowały wystarczającej ilości osób w I Rekrutacji

Informacje w załącznikach po kliknięciu w tytuł

 

 

Czytaj więcej o: Rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą do projektu "Odkryj w sobie talent!"