Kalendarium

Poniedziałek, 2018-12-10

Imieniny: Danieli, Bohdana

Kontakt

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3

w Częstochowie

E-mail: zsp3@edukacja.czestochowa.pl

Telefon/Fax 34 323 13 82

 

 

Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja

Rekrutacja

Artykuły

Rekrutacji do miejskich przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w Częstochowie na rok szkolny 2018/2019

2018-03-09

Od 9 marca ruszyła rekrutacja, szczegółowe informacje w plikach do pobrania poniżej po kliknięciu na tytuł artykułu

 

Czytaj więcej o: Rekrutacji do miejskich przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w Częstochowie na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2018/2019

2018-02-18

NABÓR DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

W dniu 1 marca 2018 r. rozpoczyna się zgłaszanie uczniów do klas I szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu, jeśli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

Nabór do klas I szkół podstawowych będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

 

Udostępnienie oferty oraz otwarcie strony internetowej dla rodziców nastąpi 1 marca 2018 r. o godz. 9:00, co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania. Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 15 marca 2018 r. o godz. 15.00.

 

Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia/wniosku, musi zgłosić się do szkoły podstawowej w obwodzie. Dalszych informacji udzieli dyrektor szkoły.

Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów.

 

System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 oddziałów klas I szkół podstawowych w kolejności zgodnej z preferencją.

Na stronie naboru zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.

 

Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych będzie przeprowadzona odrębnie tj.: rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają wnioski.

 

1. Ogólne zasady rekrutacji.

2. Kryteria rekrutacji. http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2017/1360/akt.pdf

3. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego

Czytaj więcej o: Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2017/2018

2017-04-19

20 kwietnia 2017 roku rozpoczyna się nabór uczniów do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2017/18.

Rekrutacja dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz tych spoza obwodu, jeśli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Nabór do klas I szkół podstawowych będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu elektronicznego 

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa

Udostępnienie oferty oraz otwarcie strony internetowej dla rodziców nastąpi 20 kwietnia 2017 r. o godz. 9:00, co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania. Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 12 maja 2017 r. o godz. 15.00.

Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia/wniosku, musi zgłosić się do szkoły podstawowej w obwodzie. Dalszych informacji udzieli dyrektor szkoły.

Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów.

System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 oddziałów klas I szkół podstawowych w kolejności zgodnej z preferencją.

Na stronie naboru zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.

Prosimy rodziców o zapoznanie się z załączonymi informacjami, które ułatwią poruszanie się w systemie przed dokonaniem ostatecznego wyboru placówek.

Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych będzie przeprowadzona odrębnie tj.: rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają wnioski.

 Kryteria rekrutacji : http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2017/1360/akt.pdf

 

Ogólne zasady rekrutacji do klas i szkół podstawowych w Częstochowie na rok szkolny 2017/2018:

 

Ilekroć w zasadach jest mowa o rodzicach należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych.

 1. Kolejność zgłoszeń przez rodziców (podczas logowania w systemie) nie ma wpływu na pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej.
 2. Podpisany przez rodziców zgłoszenie/wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej - niezależnie od sposobu wypełnienia - oraz dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku należy złożyć w placówce pierwszego wyboruw terminie od 20 kwietnia 2017 r do 12 maja 2017 r. w czasie pracy placówki.
 3. Niezłożenie w terminie, o którym mowa w pkt. 5 wniosku do placówki pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.
 4. Zaznaczenie w formularzu sformułowania „Odmawiam odpowiedzi” równoznaczne jest z przyjęciem do wiadomości faktu, iż dane kryterium nie będzie brane pod uwagę na etapie kwalifikowania dziecka do szkoły podstawowej.
 5. Do wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 6. Dokumenty, które rodzice dołączają do wniosku składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.
 7. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
 8. Wniosek rozpatruje powołana w szkole podstawowej/zespole szkół/zespole szkolno-przedszkolnym komisja rekrutacyjna.
 9. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach, w terminie przez niego wyznaczonym lub może zwrócić się do prezydenta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.
 10. Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych będzie przeprowadzona odrębnie tj.: rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają podania.
 11. Przydział dzieci do konkretnych klas I w szkołach podstawowych nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
 12. Jeśli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego szkoły podstawowe nadal będą dysponowały wolnymi miejscami dyrektor danej jednostki przeprowadzi rekrutację uzupełniającą.
 13. Rodzice mogą wskazać maksymalnie 3 oddziały klas I szkół podstawowych.
 14. Rodzice wypełniają w formie elektronicznej zgłoszenie/wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej znajdujący się na stronie internetowej.
 15. Osoby niemające dostępu do internetu pobierają zgłoszenie/wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły podstawoweji wypełniają go odręcznie.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Częstochowa.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 20.04.2017

godz. 9:00 do 12.05.2017 godz.15:00

od 06.06.2017 godz. 9:00

do 09.06.2017 godz. 15:00

2.

Zamknięcie naboru do oddziałów sportowych

7.05.2017

godz. 15:00

06.06.2017

godz. 15:00

3.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej

08.05.2017

07.06.2017

3.

Podanie do publicznej wiadomości wyników prób sprawności fizycznej

10.05.2017

godz. 9:00

08.06.2017

godz. 15:00

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

od 20.04.2017 do 16.05.2017

od 06.06.2017 do 12.06.2017

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

23.05.2017 godz.9:00

14.06.2017

godz. 15:00

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

od 23.05.2017

godz. 9:00 do 30.05.2017 godz. 15:00

od 19.06.2017

godz. 9:00 do 21.06.2017 godz. 15:00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

01.06.2017 godz.15:00

23.06.2017 godz.9:00

 

Czytaj więcej o: Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2017/2018

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 2017/2018, aktualizacja

2017-04-13

Uwaga Rodzice !

Nowe informacje w załącznikach

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpoczeła się w kwietniu br. i jest prowadzona jak dotychczas z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych dla uczniów spoza obwodu danej szkoły będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego i rozpocznie się w również w kwietniu br..

 Informacja o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji została opublikowana na stronie internetowej www.czestochowa.pl oraz na stronach internetowych przedszkoli.

 Ww. termin przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego wynikał z  trwających prac legislacyjnych nad rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek."

Czytaj więcej o: Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 2017/2018, aktualizacja

Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2016/2017

2016-02-03

Rekrutacja do klas I Publicznych Szkół Podstawowych

1 marca rozpoczyna się rekrutacja do klas I dla dzieci spoza obwodu danej szkoły.
Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
Do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmuje się z „urzędu”. Jeśli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza postępowanie rekrutacyjne do klasy I. Podczas rekrutacji pod uwagę brane są kryteria przedstawione poniżej, które trzeba potwierdzić oświadczeniami na wniosku. Za poszczególne kryteria kandydat otrzymuje punkty.

Lp. Nazwa kryterium Sposób dokumentowania Liczba punktów
1 Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać do szkoły pierwszego wyboru.  oświadczenie na wniosku    16
2 Kandydat zamieszkały w dzielnicy lub na jej obrzeżach, w której znajduje się szkoła pierwszego wyboru. oświadczenie na wniosku 8
3 Kandydat, którego miejsce pracy jednego z rodziców (opiekunów prawnych) znajduje się w pobliżu szkoły pierwszego wyboru. oświadczenie na wniosku 4
4 Kandydat, którego jeden z rodziców (opiekunów prawnych) jest absolwentem szkoły pierwszego wyboru. oświadczenie na wniosku 2


Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017 przedstawia harmonogram poniżej:

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 01.03.2016, godz. 9:00
do
18.03.2016, godz.15:00
od 25.04.2016 godz. 9:00
do
  06.05.2016 godz. 15:00
2 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej  od 09.03.2016
do 10.03.2016
26.04.2016
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust.1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty 11.03.2016
godz. 9:00
27.04.2016
godz. 9:00
4 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty. od 01.03.2016  do 23.03.2016 od 25.04.2016   do 09.05.2016
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 06.04.2016 godz.9:00 10.05.2016
godz. 9:00
6  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 06.04.2016
godz. 9:00 do 11.04.2016   godz. 15:00
od 10.05.2016
godz. 9:00 do 13.05.2016   godz. 15:00
7 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 12.04.2016 godz.9:00 16.05.2016 godz.9:00Czytaj więcej o: Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2016/2017

Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2015/2016

2015-05-19

 Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Częstochowie ogłasza zapisy

na rok szkolny 2015/2016:

Dzieci do klasy I urodzone w 2008 i 2009 roku.

Od 1 września 2015 r. obowiązek szkolny obejmuje wszystkie dzieci 7-letnie

(urodzone w okresie 1 lipca-31 grudnia 2008 roku) oraz dzieci 6-letnie. 

 

Zapisy będą przyjmowane od 02 marca 2015 roku do 10 kwietnia 2015 roku w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00-15.00 wg harmonogramu rekrutacji

Nazwa etapu

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

Rekrutacja dla dzieci z obwodu szkoły

02.03.2015r.

20.03.2015r.

 

Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły

23.03.2015r.

10.04.2015r.

 

Publikacja listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

17.04.2015r. godz.9:00

   

Potwierdzenie woli i dostarczenie dokumentów.

17.04.2015r. 

24.04.2015r.

 

Publikacja listy przyjętych i nieprzyjętych.

30.04.2015r. godz.9:00

   

Rekrutacja uzupełniająca.

01.06.2015r.

12.06.2015r.

 

Publikacja listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej.

15.06.2015r. godz. 9:00

   

Potwierdzenie woli i dostarczenie dokumentów.

15.06.2015r.

22.06.2015r.

 

Publikacja listy przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej.

26.06.2015r. godz. 9:00

   
Czytaj więcej o: Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2015/2016