Kalendarium

Sobota, 2020-10-31

Imieniny: Augusta, Lucylla

Kontakt

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3

w Częstochowie

E-mail: zsp3@edukacja.czestochowa.pl

Telefon/Fax 34 323 13 82

 

 

Jesteś tutaj: Start / Dla rodziców

Dla rodziców

Artykuły

Wznowienie funkcjonowania przedszkola, oświadczenie

2020-05-04

 UWAGA!!! UWAGA!!! 

Drodzy Rodzice  

W związku z ewentualnym otwarciem przedszkoli, jako dyrektor zostałam zobowiązana do pozyskania od rodziców oświadczeń dotyczących objęcia opieką przedszkolną dzieci.

Czytaj więcej o: Wznowienie funkcjonowania przedszkola, oświadczenie

Oświadczenie

2020-03-17

O SPRAWOWANIU OPIEKI NAD DZIECKIEM W WIEKU DO 8 LAT W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM Z POWODU COVID-19 ŻŁOBKA, KLUBU DZIECIĘCEGO, PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY

Czytaj więcej o: Oświadczenie

Egzamin ósmoklasisty 2020

2019-09-20

Placówka realizująca usługi stomatologiczne dla naszej szkoły

2019-11-09

Informujemy, że placówką, która będzie realizowała usługi stomatologiczne dla naszej szkoły jest MEDIGAP Sp.zo.o w Częstochowie, ul. Brzezińska 6a, tel. 34 363 68 20

Czynne : Poniedziałek-Piątek 8:00 - 20:00 Sobota 8:00 14:00
 

 

Czytaj więcej o: Placówka realizująca usługi stomatologiczne dla naszej szkoły

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

2019-04-05

 

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

  1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
  3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
  5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
  6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

 

Czytaj więcej o: Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Informacja dla Rodziców uczniów z klasy VIII

2019-03-02

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie https://womczest.edu.pl/wybieram-zawod/ zamieszczono wyszukiwarkę zawodów „Wybieram zawód dla siebie - Informator o szkolnictwie branżowym” z terenu Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego (rok szkolny 2019/2020). Narzędzie to ułatwi uczniom podjęcie decyzji o wyborze szkoły ponadpodstawowej.

Czytaj więcej o: Informacja dla Rodziców uczniów z klasy VIII

Elektroniczny nabór do klasy I

2019-02-10

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa

NABÓR DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2019/2020:

W dniu 1 marca 2019 r. rozpoczyna się zgłaszanie uczniów do klas I szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu, jeśli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Nabór do klas I szkół podstawowych będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
Udostępnienie oferty oraz otwarcie strony internetowej dla rodziców nastąpi 1 marca 2019 r. o godz. 9:00, co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania. Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 15 marca 2019 r. o godz. 15.00.
Strona dla rodziców będzie otwarta 1 marca 2019r. o godz. 9:00.
Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia/wniosku, musi zgłosić się do szkoły podstawowej w obwodzie. Dalszych informacji udzieli dyrektor szkoły.
Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów. 
System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 oddziałów klas I szkół podstawowych w kolejności zgodnej z preferencją.
Na stronie naboru zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.
Prosimy rodziców o zapoznanie się z załączonymi informacjami, które ułatwią poruszanie się w systemie przed dokonaniem ostatecznego wyboru placówek. 
Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych będzie przeprowadzona odrębnie tj.: rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają wnioski.

Czytaj więcej o: Elektroniczny nabór do klasy I

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

2019-02-15

Informacja dla Uczniów i Rodziców klasy VIII

2019-01-29

INFORMACJA (DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH) O REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I/LUB BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA NA R. SZK. 2019/2020

Kandydat do szkoły ponadpodstawowej i/lub branżowej szkoły I stopnia może składać dokumenty do trzech szkół.

Komisja rekrutacyjna prowadzi odrębnie postępowanie rekrutacyjne dla absolwentów gimnazjum i odrębnie dla absolwentów szkoły podstawowej.

Uczeń uczestniczący w rekrutacji elektronicznej wprowadza wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej przez Internet oraz składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.

Uczniowie są przyjmowani do wybranej klasy w kolejności zgodnej z sumą punktów (uzyskanych w rekrutacji) do wyczerpania limitu miejsc.

W przypadku wolnych miejsc o przyjęciu kandydata, który nie posiada wymaganej liczby punktów, decyduje dyrektor szkoły ponadpodstawowej i/lub branżowej szkoły I stopnia.

A. Dokumentacja składana w szkole ponadpodstawowej i/lub branżowej szkole I stopnia :

- Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej i/lub branżowej szkoły I stopnia,

- Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej zawierające informacje o ewentualnych następujących osiągnięciach ucznia:

 ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

 uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w konkursach wiedzy organizowanych na poziomie ponadwojewódzkim lub wojewódzkim przez Kuratorów Oświaty,

 osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym,

 aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - wpisana na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,

- Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,

- Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie - w przypadku wyboru przez ucznia technikum lub i/lub branżowej szkoły I stopnia,

- Umowa o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z dniem 1 września 2019 – w przypadku wyboru przez ucznia, przyszłego pracownika młodocianego, nauki zawodu u pracodawcy,

- Opinia trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, opinia lekarza, zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza – w przypadku wyboru przez ucznia klasy sportowej lub szkoły mistrzostwa sportowego.

Ponadto, w szczególnych przypadkach uczniów, orzeczenia i opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej:

- opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia - dotyczy kandydatów z problemami zdrowotnymi,

- opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnianie młodocianego w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu – dotyczy uczniów, którzy nie ukończą 15 lat przed 1 stycznia 2020r. i wybierają kontynuowanie nauki w branżowej szkole I stopnia oraz naukę zawodu u pracodawcy,

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w poradni psychologiczno - pedagogicznej - dotyczy uczniów z niepełnosprawnością,

- orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - dotyczy uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

- inne opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

B. Kryteria rekrutacji:

O przyjęciu do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej decydują kryteria zawarte w statucie szkoły, uwzględniające:

 liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ósmej klasie szkoły podstawowej – max 100 pkt., (zasada obliczania punktów: 0,35 punktu za każdy uzyskany procent wyników egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i matematyki oraz 0,30 punktu za każdy uzyskany procent wyników z języka obcego nowożytnego),

 liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z 4 (czterech) przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – max 72 pkt.:

 obligatoryjnie (obowiązkowo) dla wszystkich uczniów – ocena z języka polskiego i matematyki,

 pozostałe 2 przedmioty, z których oceny są uwzględniane w procesie rekrutacji ustala szkolna komisja rekrutacyjna, w zależności od typu szkoły i rodzaju klasy. Obowiązująca punktacja za oceny: - ocena celująca 18 pkt. - ocena bardzo dobra 17 pkt. - ocena dobra 14 pkt. - ocena dostateczna 8 pkt. - ocena dopuszczająca 2 pkt.

 liczbę punktów możliwych do uzyskania za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – max 28 pkt.,

 za uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt., za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad -wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty: za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt., za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7pkt., za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt.,

 za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt., jednego tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt.,

 za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt., dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt.,, jednego tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt., jednego tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt.,

 za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: a) międzynarodowym – przyznaje się 4 pkt., b) krajowym – przyznaje się 3 pkt., c) wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt., d) powiatowym – przyznaje się 1 pkt.,

 w przypadku gdy uczeń ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia G, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.,

 w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 pkt. W postępowaniu kwalifikacyjnym uczniów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i za oceny wyrażone w stopniu: a/ celującym – przyznaje się 20 pkt, b/ bardzo dobrym – przyznaje się po 18 pkt, c/ dobrym – przyznaje się po 13 pkt, d/ dostatecznym – przyznaje się po 8 pkt, e/ dopuszczającym – przyznaje się po 2 pkt. Liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z historii, WOS-u dzieli się przez 2, a z biologii, chemii, fizyki, geografii dzieli się przez 4.

Przy przyjmowaniu do szkół ponadpodstawowych, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

1) uczniowie z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia. Te problemy zdrowotne muszą być potwierdzone opinią publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

2) następnie uczniowie z rodzin, gdzie występuje: wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata; niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; objęcie kandydata pieczą zastępczą.

C. Terminy związane z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych i/lub branżowych szkół I stopnia:

Termin złożenia wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej i /lub branżowej szkoły I stopnia: od 13 maja 2019 r. do 25 czerwca 2019 r.

Termin uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i /lub branżowej szkoły I° o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (ew. kopie): od 21 czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019r.

Termin ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych (przyjętych do szkoły), niezakwalifikowanych (nieprzyjętych do szkoły): 16 lipca 2019 r.

Termin wydania przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe (technikum, BSIS) skierowania na badania lekarskie: od 16 lipca 2019r. do 18 lipca 2019r.

Termin złożenia potwierdzenia przez rodzica kandydata/pełnoletniego kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile wcześniej nie zastały złożone) oraz zaświadczenia lekarskiego (dot. technikum i BSIS) zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu: od 16 lipca 2019r. do 24 lipca 2019r.

Termin ogłoszenia listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły 25 lipca 2019 r.

Termin uzupełniającej rekrutacji: od 25 lipca 2019r. do 31 sierpnia 2019r.

 

Adres strony elektronicznej rekrutacji: www.slaskie.edu.com.pl

Kandydacie do szkoły ponadpodstawowej! Jeśli masz jeszcze jakieś pytania i wątpliwości, to dodatkowe informacje możesz uzyskać pod adresem: ELŻBIETA AUGUSTYNIAK-BRĄGIEL, ZPPP Centrum Informacji Zawodowej, Częstochowa, ul. Łukasińskiego 40, Tel.: 533 377 180, Adres e-mail: elabragiel@tlen.pl

Opracowanie: Elżbieta Augustyniak-Brągiel

 

Dla Uczniów i Rodziców został utworzony serwis informacyjny WIRTUALNY SALON EDUKACYJNY- informacje o szkołach kształcących w zawodach w Częstochowie. Jest on dostępny bezpośrednio uczniom i rodzicom za pośrednictwem kont, które zostały założone przez pracownika CIZ. Informacje o kontach można uzyskać na najbliższym zebraniu z wychowawcą (07.02.19) lub poprzez kontakt z pedagogiem szkolnym.

Czytaj więcej o: Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Głosujemy na zadania do BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

2018-10-24

Wszyscy możemy zrobić Coś Dobrego dla uczniów, przedszkolaków

i zwierząt głosując na zadania do budżetu obywatelskiego:

237 – zadanie dla dzielnicy Raków, budowa parkingu

przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3, wzdłuż ulicy Łukasińskiego

295– zadanie  ogólnomiejskie, Jasne, że zwierzaki są ważne

Wybrane zasady głosowania:

-  Trzeba mieć ukończone 13 lat

-  Głosując na zadanie dzielnicowe trzeba być mieszkańcem tej dzielnicy

-  Na zadania dzielnicowe i ogólnomiejskie mamy po 10 punktów

Głosowanie przez Internet (www.konsultacje.czestochowa.pl) oraz za pośrednictwem poczty trwa od 22 października 2018 do 12 listopada 2018

-  Głosowanie w piętrowym autobusie (Raków – 28 października, okolica Placu Orląt Lwowskich, ul.Próchnika, przed skrzyżowaniem z Aleją Pokoju), godz. 12.00 – 18.00

-  Głosowanie w budynku Urzędu Stanu Cywilnego, ul.Focha 19/21, pok. 32, I piętro od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W GŁOSOWANIU

Czytaj więcej o: Głosujemy na zadania do BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Dziennik elektroniczny dla rodziców - najłatwiej

2018-10-07

https://uonetplus.vulcan.net.pl/czestochowa

Pierwsze logowanie – Zaloguj - Załóż konto (tylko komputer)

Kolejne – Zaloguj

Czytaj więcej o: Dziennik elektroniczny dla rodziców - najłatwiej