Kalendarium

Sobota, 2020-08-08

Imieniny: Izy, Rajmunda

Kontakt

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3

w Częstochowie

E-mail: zsp3@edukacja.czestochowa.pl

Telefon/Fax 34 323 13 82

 

 

Jesteś tutaj: Start

Strona główna

Witamy na naszej stronie.

Mamy nadzieję, że dzięki niej zarówno rodzice podopiecznych, jak i podopieczni będą mogli bardziej zaangażować się w życie placówki.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 1913-2019

 

Witamy na oficjalnej stronie internetowej

Szkoły Podstawowej nr 20, która wraz z  Miejskim Przedszkolem nr 28 tworzą:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Częstochowie

 

SZKOŁA I PRZEDSZKOLE Z POMYSŁEM NA EDUKACJĘ TWOJEGO DZIECKA

Szkoła i przedszkole z założenia małe, kameralne wyróżniające się tym, że stwarzają możliwości wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieciom o różnych potrzebach edukacyjnych. Nasi uczniowie to dzieci zarówno wybitnie zdolne jak i takie, którym trzeba pomagać w osiągnięciu sukcesu. Wspieramy i rozwijamy uzdolnienia zgodnie z zasadą, że talent tkwi w każdym. W szkole tworzymy klimat sprzyjający uczniom, rodzicom i nauczycielom. To szkoła, która uczy jak się uczyć, rozwija zainteresowania i talenty uczniów.

Zapraszamy również na stronę naszego przedszkola: http://www.sp20.ids.czest.pl/przedszkole/

Dla wybierających szkołę ponadpodstawową: https://womczest.edu.pl/wybieram-szkole/

 

Artykuły

Egzamin próbny klasy 8

2020-03-26

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych. Szkoły będą mogły przeprowadzić taką próbę od 30 marca do 1 kwietnia br.

Wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia egzaminów zostaną zamieszczone na stronie internetowej CKE oraz na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

  • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
  • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
  • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Informacja z Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

2020-03-25

Informujemy, że ZPPP w Częstochowie nie przerywa pracy i nadal świadczy pomoc psychologiczno-pedagogiczną, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30.
W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się COVID-19 zajęcia grupowe zostają wstrzymane do odwołania. Specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji poprzez kontakt e-mailowy oraz telefoniczny.
W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość kontaktu bezpośredniego w wyznaczonej „Bezpiecznej strefie” po telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 tel. 533 300 966 e-mail: pppp1@edukacja.czestochowa.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 tel. 739 212 739 e-mail: zppp@edukacja.czestochowa.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 tel. 533 300 136 e-mail: pppp3@edukacja.czestochowa.pl

Centrum Informacji Zawodowej tel. 533 377 180 e-mail: ciz@edukacja.czestochowa.pl

Zespoły Orzekające odbywają się według wcześniejszego harmonogramu. W sprawie wydania orzeczeń/opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, o wydanie których wnioski zostały już złożone proszę oczekiwać na kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość złożenia wniosku o wydanie orzeczenia/opinii w formie elektronicznej lub za pośrednictwem skrzynki e-PUAP. Jeżeli złożone przez Państwa dokumenty (zaświadczenie lekarskie, opinie specjalistów, opinia nauczycieli/wychowawców) będą wystarczające do wydania orzeczenia/opinii dokument zostanie wydany, a za Państwa pisemną zgodą przesłany drogą e-mailową.
W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Specjaliści udzielą Państwu niezbędnych informacji, porad czy konsultacji.
Najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi udostępniamy na stronie internetowej Zespołu Poradni w zakładce FAQ.

ZAPEWNIMY PEŁNĄ ANONIMOWOŚĆ
Zachęcamy również do odwiedzenia naszego Bloga Poradni ON-LINE

Infolinia wsparcia psychologicznego

2020-03-22

Wojska Obrony Terytorialnej uruchamiają punkt bezpłatnej, całodobowej infolinii wsparcia psychologicznego.

Od dziś, 18 marca 2020 r. działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla osób samotnych, starszych, źle znoszących izolację, czy odczuwających stan wzmożonego zagrożenia związanego z epidemią koronawirusa.

Pod bezpłatnym numerem telefonu 800 100 102, wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia psychologicznego będą mogły uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów. Pomoc psychologiczna będzie też dostępna w formie wideo czatu przez SKYPE pod nazwą: „Wsparcie Psychologiczne WOT”.

Utworzenie infolinii to wiosek z doświadczeń innych państw dotkniętych epidemią koronawirusa oraz odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie społeczne w tym zakresie. Utworzenie infolinii wpisuje się też w misję Wojsk Obrony Terytorialnej i zabezpieczenie społeczności lokalnych poprzez rozwijanie tzw. „personal resilience” - definiującego między innymi zdolność indywidualną człowieka do funkcjonowania pod silną presją i obciążeniem. W tym obszarze od pierwszych dni zaangażowania WOT w ograniczanie rozprzestrzeniania się koronawirusa formacja rozwija świadomość i edukuje personel własny oraz społeczeństwo. Dzisiaj WOT uruchamia wsparcie psychologiczne dla osób znajdujących się w kryzysie związanym z kwarantanną lub leczeniem.

Infolinię wsparcia psychologicznego obsługują profesjonalni psychologowie – żołnierze OT oraz pracownicy wojska.

Wprost proporcjonalnie do rosnącej liczby osób poddanych izolacji, nadzorowi epidemiologicznemu oraz kwarantannie rośnie potrzeba wsparcia psychologicznego zarówno tych osób jak i ich bliskich. Dezorganizacja stabilnego życia rodzinnego i zawodowego, czyli gwałtowne zmiany wywołują lęk. Również niepewność dotycząca zdrowia własnego, rodziny jak i sytuacji społecznej prowadzą do eskalacji niepokoju.

Kluczowe w tej sytuacji jest wsparcie zarówno osób bliskich jak i wykwalifikowanych terapeutów. Z tej przyczyny postanowiliśmy stworzyć infolinię wsparcia psychologicznego dla wszystkich osób które takiej pomocy potrzebują.

 

https://media.terytorialsi.wp.mil.pl/informacje/492129/infolinia-wsparcia-psychologicznego?fbclid=IwAR1emiEF2_TrAGIV-E9XUjDC3CrHk-Tj-f_C3nYCx6Ty6RHi1AAg-ZV3c9g

 

ppłk Marek Pietrzak
Rzecznik Prasowy WOT

 

Komunikat

2020-03-20

Szanowni Rodzice i Uczniowie:

Przypominam i apeluję.
Uczniowie w czasie zawieszenia zajęć powinni bezwzględnie pozostać w domach, nie powinni spotykać się w grupach w celu uniknięcia zarażenia koronawirusem. Przebywanie w skupiskach ludzi może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia. W warunkach domowych także należy  przestrzegać zasad higieny i czystości pomieszczeń w których przebywają dzieci i młodzież. Apeluję o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Barbara Jura
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Częstochowie

Wirtualna świetlica

2020-03-19

Osoby tęskniące (i nie tylko) za świetlicą zapraszamy do zakładki "Świetlica szkolna" na różne ciekawostki na czas wolny :)

 

Wyłączenie z użytkowania boiska szkolnego i placu zabaw

2020-03-18

Informujemy, że w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem na czas nieokreślony wyłączamy z użytkowania boisko i plac zabaw dla dzieci znajdujące się na terenie szkoły.

Oświadczenie

2020-03-17

O SPRAWOWANIU OPIEKI NAD DZIECKIEM W WIEKU DO 8 LAT W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM Z POWODU COVID-19 ŻŁOBKA, KLUBU DZIECIĘCEGO, PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY

Jak wspierać dzieci w radzeniu sobie z lękiem przed koronawirusem?

2020-03-16

Materiały dydaktyczne do nauki w domu

2020-03-14

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 marca 2020 r.

2020-03-13

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§1. Rozporządzenie określa:
1)jednostki systemu oświaty, których funkcjonowanie zostaje czasowo ograniczone w związku z zapobieganiem, prze-ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
2)okres, na jaki zostaje ograniczone funkcjonowanie jednostek systemu oświaty, o których mowa w pkt 1;
3)zakres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w pkt 1.
§2. 1. W okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanienastępujących publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty:
1)przedszkoli;
2)innych form wychowania przedszkolnego;
3)szkół wszystkich typów;
4)placówek oświatowo-wychowawczych;
5)placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego;
6)placówek artystycznych;
7)placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego za-mieszkania;
8)kolegiów pracowników służb społecznych.
2.Przepis ust. 1 nie dotyczy:
1)przedszkoli i szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
2)przedszkoli i szkół specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;
1)Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie§1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania MinistraEdukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2268).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374.
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 410
3) szkół specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach so-cjoterapii;
4) szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz szkół przy zakładach karnych i aresztach śled-czych.
3. W okresie, o którym mowa w ust. 1:
1) rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli lub szkół specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych mogą zdecydować o nieuczęszczaniu dzieci do przedszkoli lub szkół funkcjonujących w tych ośrodkach;
2) rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizowane zgodnie z przepisami wyda-nymi na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1690) mogą zdecydować o nieuczęszczaniu dzieci na te zajęcia;
3) rodzice dzieci z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi mogą zdecydować o nieuczęszczaniu dzieci na zajęcia organizowane w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, rodzice dzieci zachowują prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńcze-go, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz. U. poz. 374).
§ 3. Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust. 1, polega na za-wieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, z tym że:
1) w dniach 12 marca 2020 r. i 13 marca 2020 r. przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podsta-wowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkół podsta-wowych dla dorosłych, są obowiązane prowadzić działalność opiekuńczą;
2) w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe – zawieszenie dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkołę; do praktycznej nauki zawodu młodocianych orga-nizowanej przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, stosuje się przepisy prawa pracy;
3) w przypadku turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w ramach przygotowania zawodo-wego młodocianych, organizowanych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i centrach kształcenia zawo-dowego – zawieszenie tych turnusów następuje na okres od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.
§ 4. Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o którym mowa w § 2 i § 3, oraz nieuczęsz-czanie dziecka do przedszkola, szkoły, na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze lub zajęcia organizowane w ośrodku re-walidacyjno-wychowawczym, o którym mowa w § 2 ust. 3, jest równoznaczne z zamknięciem przedszkola i szkoły w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw-działaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Edukacji Narodowej: D. Piontkowski